Southeast Asian Studies Program
 

 

 

ประกาศ เรื่องการแจ้งสละสิทธิ์

นักศึกษาที่ต้องการแจ้งสละสิทธิ์ ให้มาสละสิทธิ์ด้วยตนเอง โดยกรอกใบแจ้งสละสิทธิ์เข้าศึกษา และแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา และของผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้องยื่นหลักฐานในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ที่สำนักงานโครงการเอเชียฯ คณะศิลปศาสตร์

*หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้สแกนหลักฐานทั้งหมดส่งมาที่ E-mail : nuauy_19@hotmail.com (ภายในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556)

**หากมีผู้มาสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น โครงการฯ จะทำการเรียกรายชื่อสำรองรอบที่ 2 ในวันที่ 6-15 ก.ค. 59  (ผู้ถูกเรียกรายชื่อสำรองรอบที่ 2 รายงานตัว ในวันที่ 6-15 ก.ค. 59)แจ้งกิจกรรมเพิ่มเติมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาฯ (นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน) เนื่องจากมีการจัดสอบวัดผลด้วย ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 และ 301 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมนักศึกษาปี 1 รหัส 59 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มธ. และ กิจกรรม Pre-Thammasat
1. กิจกรรม Pre-Thammasat นักศึกษาใหม่ (บังคับ) ยื่นเรื่อง กยศ. รายใหม่ (อาคาร บร. 1) เปลี่ยนเป็นวันที่ 2-3-4 สิงหาคม 2559 สถานที่ตามเดิม (จากเดิมวันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2559)

2. งานรับเพื่อนใหม่ มธ. และวันเปิดโลกกิจกรรม (ไม่บังคับ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สถานที่ตามเดิม (จากเดิมวันที่ 6 สิงหาคม 2559)

**หมายเหตุ**
หากนักศึกษาคนใดไม่สามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ ให้ส่งแบบคำร้องตามลิงค์ด้านล่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำร้องสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และกิจกรรม Pre-Thammasat วันที่ 2-3-4 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อบังคับ ระเบียบ และคู่มือ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)

- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

- คู่มือการจดทะเบียนรายวิชาและชำระเงินด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์และการเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับการบันทึกอักษร Wสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คู่มือหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

- ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชาภาษาอังกฤษ

- หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชาภาษาจีน
©2016 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์