Southeast Asian Studies Program
 

ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคู่มือ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)

- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

- คู่มือการจดทะเบียนรายวิชาและชำระเงินด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์และการเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับการบันทึกอักษร Wสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คู่มือหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกาย
ของนักศึกษา

- ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชาภาษาอังกฤษ

- หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชาภาษาจีน
(HSK3, HSK4)

- หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนวิชาภาษาเวียดนาม

- ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปี พ.ศ. 2560

- แบบคำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา


©2018 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์