Make Money From Your Home :)

It's Easy !!

http://images.neobux.com/imagens/banner5.gif

2$ Per Day !!

ENTER THE WEBSITE

http://www.zapbux.com/img/banner1.gif

3$ Per Day

Visit My Blogger

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ประกาศ

 

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายใดไม่มารายงานตัวตามวัน,เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือเป็นการสละสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งโครงการจะเรียกรายชื่อสำรองลำดับถัดไปเป็นการทดแทนต่อไป


ประกาศ

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2557

กลุ่มที่1 โควต้ากรุงเทพและปริมณฑล จำนวน51ราย(ลำดับที่1-51)

กลุ่มที่2 โควต้าภูมิภาค จำนวน47ราย (ลำดับที่1-47)

กลุ่มที่3 โควต้านานาชาติ จำนวน3ราย (ลำดับที่1-3)

ให้มารายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้าศึกษาด้วยตนเอง โดย**แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง** พร้อมทั้งสลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมโครงการ**ฉบับจริง**จำนวน15,000บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันจันทร์ที่19 -วันอังคารที่20 พฤษภาคม 2557ระหว่างเวลา09.00-16.00น. ณ สำนักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ห้อง103 ชั้น1 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

**ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายใดไม่มารายงานตัวตามวัน,เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือเป็นการสละสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งโครงการจะเรียกรายนามจากโควต้า(สำรอง)กรุงเทพและปริมณฑล(ลำดับที่1-45) และโควต้า(สำรอง)ภูมิภาค(ลำดับที่1-20)โดยเรียงตามลำดับเพื่อเป็นการทดแทนต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

โทร. 02-613-2672 , 02-613-2599

ในวันและเวลาราชการ


คำเตือน

 

ระวัง!อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือสถาบันติวสอบใดๆ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ฉวยโอกาสหลอกลวง เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการSEASได้ หากพบเห็นผู้มีพฤฒิการณ์ในลักษณะดังกล่าว โปรดแจ้งเบาะแสที่สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.02-613-2059 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเอาผิดกับบุคคลกลุ่มดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากมีบุคคลากรของโครงการSEASเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ หรือ ทุจริตการสอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโดยไม่ละเว้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นธรรม และ ปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ