โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ประกาศ

 

 

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีการศึกษา2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศ

-สอบปรนัยและอัตนัยวิชาความรู้ทั่วไปและความถนัดทางการศึกษา และ สอบอัตนัยวิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนเวลาสอบเป็น9.00-11.00น.(จากเดิม9.00-11.15น.)

-สอบปรนัยวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(ใช้ดินสอ2Bฝนกระดาษคำตอบ)เปลี่ยนเวลาสอบเป็น11.00-12.00น.(จากเดิม11.15-12.00น.)

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ

-สอบอัตนัยวิชาความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนเวลาสอบเป็น9.00-11.00น.(จากเดิม9.00-11.15น.)

-สอบอัตนัยวิชาความรู้ภาษาไทย เปลี่ยนเวลาสอบเป็น11.00-12.00น.(จากเดิม11.15-12.00น.)

**ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆที่มีรูปถ่ายของตนเอง ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการต่อกรรมการคุมสอบ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ**

ประกาศ

ผู้สมัครในโควต้าต่างประเทศและโรงเรียนนานาชาติในประเทศที่มีรายชื่อดังนี้

1.นาย ชัยชนะ นันทไพบูลย์

2.นางสาว ตปนีทัศไนย์ หาญพูนวิทยา

3.นางสาว มาริษา พุ่มพิริยพฤนท์

4.นางสาว รัลน์รลิต ทาสุวรรณ

5.นางสาว อารียา สมทรัพย์

ให้มาติดต่อที่ห้องกองอำนวยการสอบSC 2052 อาคารบรรยายรวมสังคมศาสตร์ ก่อนเวลาสอบ 30 นาทีในวันสอบข้อเขียนอาทิตย์ 30 มีนาคม พ.ศ.2557


คำเตือน

 

ระวัง!อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือสถาบันติวสอบใดๆ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ฉวยโอกาสหลอกลวง เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการSEASได้ หากพบเห็นผู้มีพฤฒิการณ์ในลักษณะดังกล่าว โปรดแจ้งเบาะแสที่สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.02-613-2059 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเอาผิดกับบุคคลกลุ่มดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากมีบุคคลากรของโครงการSEASเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ หรือ ทุจริตการสอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโดยไม่ละเว้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นธรรม และ ปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ